Príprava na modlitbu oslobodenia.
 
   Pána prosíme, aby zlo vytrhol aj s koreňmi.
   To znamená, že Ježiša a Máriu pozývame vždy do minulej životnej situácie.
      - Každá jednotlivá situácia v minulosti, v ktorej som sa vedome
        alebo nevedome vzdialil z pravej cesty, sa musí spoznať v Pánovom svetle
        a byť uzmierená a uzdravená Ježišovou milosrdnou a oslobodzujúcou
        láskou s pevným predsavzatím, že v budúcnosti budem slúžiť iba Pánovi.
 
   Medzi tieto situácie z minulosti patria takisto:
   - okamihy mojich vlastných hriechiv, keď som sa obrátil 
proti Božím zákonom.
   - okamihy, keď druhí proti mne zhrešili, zranili ma a tak vyvolali moju
     zlosť a neodpustenie.
   - dokonca okamihy, keď som bol ešte v matkinom lone
vystavený negatívnym vplyvom.
 
  Celkom konkrétne si predstavím situáciu môjho vybočenia z pravej cesty,
 môjho zranenia.
   V predstave "prežijem" všetko ešte raz. Ale teraz spoznám, že Ježiš a jeho
   matka Mária sú tam prítomní, že všetko vidia.

   Teraz lepšie chápem, že zhrešiť znamená vždy dobrovoľne sa vystaviť vplyvu Zlého.
   Preto sa obraciam na Pána a prosím ho o odpustenie,
ktoré sa pri prvom náznaku
   úprimnej dokonalej ľútosti samozrejme okamžite uskutoční.
   Ježišovo odpustenie si potom aj znovu konkrétne predstavím
   - Ježiš ma žehná v Duchu Svätom. Duch Svätý sa nado mnou vznáša ako oheň.
   Potom si v Duchu predstavím, že som pod jeho krížom na Golgote a nechávam
   sa obmývať jeho drahocennou vykupiteľskou krvou.
   Vo viere spoznávam, že týmto sú všetky moje hriechy vykorenené.

 

   Tu je veľmi dôležité, že som naozaj pevne rozhodnutý

   zrieknuť sa Satana a jeho diela,

   aby sa mohlo uskutočniť pokiaľ možno 

   čo najväčšie oslobodenie.