Radostný ruženec.

Prvé tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2.V ktorého ľudstvo, pozbavené raja, dúfalo.
3.Ktorého očakávali patriarchovia.
4.Ktorého ohlasovali proroci.
5.Na ktorého počatie ťa pripravil Duch Svätý.
6.Ktorého ti zvestoval archanjel Gabriel.
7.Kvôli ktorému si bola vernou služobnicou Pána.
8.Ktorého vteleniu si privolila slovami: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova:“
9.Večné Slovo, ktoré sa stalo telom.
10.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

Druhé tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2.Ktorého si bola príbytkom i chrámom.
3.Ktorý ťa svojou prítomnosťou posväcoval.
4.Ktorého počatie bolo skúškou viery pre svätého Jozefa.
5.Ktorí ti vnukol myšlienku navštíviť príbuznú Alžbetu.
6.Kvôli ktorému si vyslovila svoju radosť v chválospeve Magnifikat.
7.Ktorého prítomnosť naplnila svätého Jána radosťou už v matkinom lone.
8.Ktorý ti dal silu slúžiť Alžbete.
9.S ktorým si začala spolupracovať na vykúpení sveta.
10.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Tretie tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
2.Ktorý prišiel na svet ako slabé dieťa.
3.Ktorého vlastní neprijali.
4.Ktorého si uložila do jasieľ.
5.Ktorého narodenie radostne ohlasovali anjeli.
6.Ktorému sa klaňali pastieri.
7.Ktorého hviezda ohlasovala národom.
8.Pre ktorého sa Herodes a celý Jeruzalem s ním rozrušil.
9.Ktorému mudrci od východu priniesli dary.
10.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Štvrté tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
2.Ktorý sa podriadil Mojžišovmu zákonu.
3.Ktorého si spolu s Jozefom predstavila Pánovi.
4.Ktorý prišiel do chrámu nepoznaný.
5.Ktorého Simeon z vnuknutia Ducha Svätého poznal a velebil.
6.Ktorého Simeon nazval svetlom na osvietenie pohanov.
7.Pre ktorého prorokyňa Anna velebila Boha.
8.Kvôli ktorému tvoju vlastnú dušu mal preniknúť meč.
9.Ktorý rástol a mocnel, plný múdrosti.
10.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

Piate tajomstvo.

1. Ktorého si, Panna, v chráme našla.
2.Ktorý ako dvanásťročný putoval do Jeruzalemského chrámu.
3.Ktorý ostal v chráme – v dome svojho Otca.
4.Ktorý v chráme zasadol medzi učiteľov zákona.
5.Ktorý udivoval prítomných svojou rozumnosťou a odpoveďami.
6.Ktorého si spolu so svätým Jozefom s bolesťou hľadala.
7.Ktorý sa vrátil do Nazareta a bol poslušný tebe a Jozefovi.
8.Ktorého slová si zachovávala vo svojom srdci.
9.Ktorý sa vzmáhal v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.
10.Ktorého si, Panna, v chráme našla.


Ruženec svetla.

Prvé tajomstvo.

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý sa zaradil medzi kajúcnikov pri rieke Jordán.
3. Ktorý bol Bohom a predsa chcel prijať krst od Jána.
4. Ktorého sa Ján Krstiteľ zdráhal pokrstiť.
5. Na ktorého po krste zostúpil Duch Svätý v podobe holubice.
6. Nad ktorým zaznel Otcov hlas: "Toto je môj milovaný Syn."
7. Ktorý nám poukazuje na dôležitosť sviatosti krstu.
8. ktorý odchádza po krste na púšť do samoty.
9. Ktorý začína svoje verejné účinkovanie.
10. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

Druhé tajomstvo.

1. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2. Ktorý prijal pozvanie na svadbu spolu so svojimi učeníkmi.
3. Ktorému Mária povedala: "Nemajú vína."
4. Ktorý kázal naplniť nádoby na očisťovanie vodou.
5. Ktorý premenil vodu na víno.
6. Ktorý na príhovor svojej Matky pomohol mladomanželom v núdzi.
7. Ktorý prvýkrát verejne prejavil svoju Božskú moc.
8. Ktorý otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
9. Ktorý nám aj dnes na príhovor Panny Márie pomáha v našich ťažkostiach.
10. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

Tretie tajomstvo.

1. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2. Ktorý začal svoje verejné účinkovanie slovami: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."
3. Ktorý ohlasoval Kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.
4. Ktorý hovoril o Božom kráľovstve v pobenstvách
5. Ktorý hlásal, že Božie kráľovstvo je medzi nami a v nás.
6. Ktorého zvesť o Božom kráľovstve a pokáni je stále platná.
7. Ktorý každého z nás vyzýva k zmene zmýšľania.
8. Ktorého slovo je trvalou výzvou na obrátenie.
9. Ktorý nás nielen povoláva k pokániu, ale sám nám k nemu dáva príklad.
10. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

Štvrté tajomstvo.

1. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2. Ktorý vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpil na vrch modliť sa.
3. Ktorý sa pred apoštolmi premenil.
4. Ktorému pri modlitbe zažiarila tvár ako slnko.
5. Ktorý sa rozprával s Mojžišom a Eliášom.
6. Ktorému Peter povedal: "Učiteľ, dobre je nám tu."
7. Ktorý povzbudil prestrašených apoštolov, aby sa nebáli.
8. Ktorý na vrchu Tábor zjavil apoštolom svoje božstvo.
9. Ktorý aj nás pozýva do ticha a samoty.
10. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

Piate tajomstvo.

1. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
2. Ktorý v Kafarnaume prisľúbil ustanovenie Oltárnej sviatosti.
3. Ktorý pri Poslednej večeri vzal chlieb a povedal: "Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás."
4. Ktorý vzal kalich s vínom a povedal: "Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých."
5. Ktorý slovami: "Toto robte na moju pamiatku" zveril Eucharistiu kňazom.
6. Ktorý je pod spôsobom chleba a vína pokrmom slabých.
7. Ktorý sa v Eucharistii stáva duchovným pokrmom a nápojom pre našu cestu do večnosti.
8. Ktorý je v Eucharistii centrom života Cirkvi.
9. Ktorý v Eucharistii vyžaruje svetlo lásky na celú zem.
10. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec.

Prvé tajomstvo.

1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý v Getsemanskej záhrade cítil slabosť ľudskej prirodzenosti.
3. Na ktorého doľahli smútok a úzkosť.
4. Ktorý sa obrátil na apoštolov slovami. "Ostaňte tu a bdejte so mnou."
5. Ktorý videl ľudí, pre ktorých bude jeho krv vyliata nadarmo.
6. Ktorý vedel, že ho budú nenávidieť napriek jeho veľkej láske.
7. Ktorý prosil: "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich!"
8. Ktorývolal: "Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!"
9. Ktorému sa zjavil anjel z neba a posilňoval ho.
10. Ktorý sa pre nás krvou potil.

Druhé tajomstvo.

1. Ktorý bol pre nás bičovaný.
2. Ktorého dal Pilát zbičovať.
3. Ktorého vojaci vzali do vládnej budovy a zhromaždili celú kohortu.
4. Ktorý bol priviazaný k stĺpu.
5. Ktorý bol zhanobený trestom určeným pre otrokov.
6. Ktorého hriešnici nemilosrdne týrali.
7. ktorý znášal kruté údery bičom.
8. Z tela ktorého tiekli pramienky krvi.
9. Ktorý trpel za hriechy zmyselnosti páchané vo svete.
10. Ktorý bol pre nás bičovaný.

Tretie tajomstvo.

1. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
2. Ktorého vojaci odeli do šarlátového plášťa.
3. Ktorému namiesto žezla dali do ruky trstinu.
4. Ktorému položili na hlavu tŕňovú korunu.
5. Ktorému sa posmešne klaňali a posmievali sa mu slovami: "Buď pozdravený židovský kráľ!"
6. Na ktorého pľuli a bili ho trstinou po hlave.
7. Pri pohľade na ktorého Pilát povedal:"Hľa, človek!"
8. Ktorého židia zavrhli krikom: "Preč s ním! Ukrižuj ho!"
9. Ktorého vyvolený národ neprijal za kráľa.
10. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Štvrté tajomstvo.

1. Ktorý pre nás kríž niesol.
2. Ktorý vzal na plecia drevo kríža dobrovoľne a s láskou.
3. Ktorý klesol pod ťarchou kríža.
4. Ktorého cestou na Kalváriu bili a potupovali.
5. Ktorého si stretla na bolestnej ceste na Kalváriu.
6. Ktorý napomenul plačúce ženy slovami: "Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi."
7. Ktorému Šimon z Cyrény pomáhal niesť kríž.
8. Ktorému Veronika šatkou utrela zakrvavenú tvár.
9. Ktorý nás pozýva niesť s ním svoj každodenný kríž.
10. Ktorý pre nás kríž niesol.

Piate tajomstvo.

1. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2. Ktorému kati stŕhali šaty z rán.
3. Ktorému prerazili ruky a nohy klincami.
4. Ktorého vyzdvihli na kríž.
5. Ktorý visel medzi dvoma zločincami.
6. Ktorému sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi.
7. Ktorého všetci opustili, okrem Matky, Jána a niekoľkých žien.
8. Pri ktorého smrti sa slnko zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly.
9. Ktorému vojak prebodol kopijou bok.
10. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec.

Prvé tajomstvo.

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý zostúpil k zosnulým a zjavil im vykúpenie.
3. Ktorý zvíťazil nad smrťou a hriechom.
4. Ktorý splnil svoju predpoveď, že tretieho dňa vstane z mŕtvych.
5. Ktorý sa zjavil Márii Magdaléne.
6. Ktorý sa zjavil apoštolom vo Večeradle a pozdravil ich: "Pokoj vám!"
7. Ktorý sa zjavil emauzským učeníkom.
8. Ktorý priviedol k viere neveriaceho Tomáša.
9. Ktorý dal apoštolom moc odpúšťať hriechy.
10. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Druhé tajomstvo.

1. Ktorý slávne vystúpil do neba.
2. Ktorý vyzval apoštolov, aby očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
3. Ktorý rozkázal apoštolom odísť do Galiley na vrch.
4. Ktorý poslal apoštolov do celého sveta, aby učili a krstili.
5. Ktorý je s osláveným telom po pravici Otca.
6. Ktorý sľúbil, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta.
7. Ktorý nám šiel pripraviť miesto vo svojom kráľovstve.
8. Ktorý chce, aby tí čo ho milujú, boli s ním v nebeskej sláve.
9. Ktorý znova príde ako sudca živých i mŕtvych.
10. Ktorý slávne vystúpil do neba.

Tretie tajomstvo.

1. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2. Ktorý zoslal svojho Ducha v podobe ohnivých jazykov.
3. Ktorý zoslal Ducha Svätého na tých, ktoríspolu s tebou jednomyseľne zotrvávali na modlitbách.
4. Ktorý zoslal Ducha Svätého na apoštolov, aby im pripomenul všetky jeho slová.
5. Ktorý zoslal Ducha Sily, aby dodal odvahu svojim učeníkom.
6. Ktorý zoslal Ducha Tešiteľa, aby sme sa necítili ako siroty.
7. Ktorý nám zoslal Ducha Oživovateľa, aby sme žili ako nové stvorenia.
8. Ktorý nám zoslal Ducha Posvätiteľa, aby nás viedol k Otcovi.
9. Ktorý nám zoslal Ducha Pravdy, aby riadil Cirkev.
10. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Štvrté tajomstvo.

1. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2. Ktorý ťa chránil od porušenia v hrobe.
3. Ktorý ťa ako prvú urobil účastnou na sláve zmŕtvychvstania.
4. Ktorý ťa urobil obrazom oslávenej Cirkvi.
5. Ktorý nás tvojím nanebovzatím posilňuje na pozemskej púti.
6. Ktorý ťa urobil našou Orodovníčkou v nebi.
7. Ktorý ochotne vypočuje tvoje prosby za nás.
8. Ktorý nám tvojím nanebovzatím ukázal, kde je naša pravá vlasť.
9. Ktorý nám tvojím nanebovzatím ukazuje, že sa oplatí žiť pre nebo i za cenu veľkých obetí.
10. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

Piate tajomstvo.

1. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2. Ktorý ťa uviedol do svojho kráľovstva.
3. Ktorý ťa ustanovil za kráľovnú vesmíru.
4. Ktorý chce, aby si bola sprostredkovateľkou všetkých milostí.
5. Ktorý chce, aby si bola Matkou Cirkvi a pomocnicou kresťanov.
6. Ktorý ťa korunoval za kráľovnú anjelov a svätých.
7. Ktorý ťa urobil posilou mučeníkov.
8. Ktorý ťa urobil vzorom panenských duší.
9. Ktorý ťa urobil útočiskom hriešnikov.
10. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.