Zasvätenie sveta Božiemu milosrdenstvu.

 

    

 

  Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi

  Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi,

  Tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka.

  Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo,

  dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo,

  aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje.

  Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho

  Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

  Amen.