1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

Prvým Ježišovým slovom a postojom je pokora. On bezhriešny zostupuje
do vôd Jordánu a berie na seba naše hriechy. Boh sám seba ponižuje,
aby naznačil, že je koniec všetkej ľudskej pýche. Príchodom Ježiša, ktorý
jediný je dokonalý, človek môže byť dokonalý iba vtedy, keď ide s ním.
Jeho cesta je cestou poníženosti a Božieho obdarovania. Keď podľa jeho príkladu
dennodenne zostupuje do Jordánu, kde necháva svoje hriechy.

2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

Iba viera robí zo slabosti cestu ku spáse. Slabosť spojená s vierou.
Viera, v ktorej vezmeme vážne Boha vo svojom živote. Zvykli sme si, že Ježiš
za svojho života urobil toľko zázrakov že už nás to ani nedojíma. Ale ešte sme
vo svojom živote nezažili Ježiša, ktorý sa dokáže ujaťčloveka, ktorý si nevie dať
rady. Ešte sme možno neskúsili, že Ježiš dokáže zasiahnuť vo chvíli, keď už sú
všetci bezradní.
Skúsme uveriť, že Ježiš je ten, ktorý sa zdieľa, ktorý miluje, ktorý pomáha a potom
prídu aj skúsenosti!

3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

Účinné obrátenie, ku ktorému nás Kristus vyzýva, nie je možné urobiť
ktorýmkoľvek smerom. V zmysle Ježišových slov je potrebné hľadať Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné nám bude pridané. Obrátenie sa - to
vždy znamená obrátiť svoj vnútorný pohľad od seba a nasmerovať ho na Boha.
Je to záležitosť každého dňa. Tu treba ráno začať, večer všetko darovať a ráno
znovu začať.

4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

Ježiš vedel, že je potrebné ísť, opustiť domov a byť s Otcom v modlitbe.
A pravá modlitba premieňa, premieňa srdce i tvár. Človek, ktorý
sa stýka s Bohom, ten bude mať tvár prežiarenú. “...tvár mu zažiarila
sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.” (Mt 17,2)
Učeníci museli vystúpiť na vrch, aby videli Ježiša trochu inak. Možno si
myslíme, že celé evanjelium poznáme. Ale pokiaľ s ním nevystúpime na
horu a neuvidíme Ježiša v sláve, nepochopíme. A my neuvidíme Ježiša
v sláve, ak si nenájdeme čas byť s ním.

5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Boh, ktorý miluje tento svet a chce ho zachrániť, posiela na zem svojho
Syna. Ježiš vstupuje do ľudských dejín. Životná dráma každého človeka
nie je mu ľahostajná. Vstupuje do nej tak, že sa na oltári kríža obetuje.
V chlebe a víne, sa nám celý odovzdáva. Dáva nám seba za pokrm.
Aj my kresťania sme tu preto, aby sme sa tiež druhým odovzdávali. Ovocie
života môžeme dávať iba vtedy, ak zostávame v Kristovi.