1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

Pre krvavý a studený Kristov pot - zmierňuj biedu duší v očistci.
Aj za duše v očistci sa Ježiš potil krvou. Čo len musia vytrpieť! Keby si videl
vo svojom okolí veľmi trpieť nejakého človeka, iste by si mu pomohol podľa
svojich síl. Ďaleko viac trpia duše v očistci! Chceš zanedbávať duše, s ktorými si
v Kristovi živo spojený?
Pre drahocennú Kristovu krv preukazuj im milosrdenstvo! Daj za ne obetovať
svätú omšu! Konaj dobré skutky na ich potechu! Usilovne sa modli za nich! Takto
budeš potešovať Ježiša a úbohé duše zároveň.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

Pre hrozné údery Kristovho bičovania zasaď sa za obrátenie hriešnikov.
Nič nie je horšie ako keď si myslíš, že to nie je tvoja vec. A predsa!
Keď je to pre Ježiša záležitosť jeho Srdca, môžeš byť potom ty ľahostajný? Keď
sa on dáva priamo mučiť, aby obrátil hriešnikov, ty sa o to nechceš starať?
Práve z lásky k Zbičovanému úpenlivo pros, obetuj sa a energicky pracuj za obrátenie
a polepšenie hriešnikov. Žiadne dielo nie je tak hodné teba ako toto.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Pre potupné korunovanie Krista, príď na pomoc prenasledovaným a
väzneným.
Na mnohých z nich čaká utrpenie a smrť. Aké ťažké starosti - sťa bremeno tlačia
na ich duše! Aký ukrutný je boj, čo im bol nanútený! Na obraze Tŕním
Korunovaného vidíš, aký ťažký je ich osud, ako nemilosrdne sa s nimi zaobchádza.
Ich volanie o pomoc by nikdy nemalo doznieť v tvojej duši. I keď nemáš po
ruke prirodzené pomôcky, máš v hojnosti nadprirodzené. Využívaj ich čo možno
najviac.

4. Ktorý pre nás kríž niesol.

Pre ťažkú krížovú cestu Krista ujímaj sa chorých.
Chorí idú taktiež svojou krížovou cestou. Môžeš pomôcť, aby si títo, ťažko
navštívení, vydobyli víťazstvo nad svojím trpkým ľudským položením.
Pravou láskou môžeš im vliať novú odvahu do života. Môžeš ich presvedčiť
o tom, že môžu vykonať viac ako pracujúci, ba dokonca viac ako tí,
čo sa modlia, ak v trpezlivej láske obetujú Bohu svoje utrpenie. Môžeš
im takrečeno pred oči postaviť svetové apoštolské úlohy ako ich poslanie.
- To všetko pre Božského nositeľa kríža.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Pre trpkú Kristovu smrť zľutuj sa nad bludármi a neveriacimi.
Za všetkých, za všetkých bez výnimky zomrel Ježiš na kríži. Keď napriek
tomu dnes - skoro po 2 000 rokoch - iba šestina ľudstva vošla do Kristovho
košiara, má na tom vinu prevažne náš nedostatočný záujem o misie.
To, že milióny sú v tmách a tieni smrti, je pravda, ktorá by nás mala oberať
o spánok.
Predovšetkým musí nás všetkých volať k úmyslu, aby sme si s neúnavnou
horlivosťou plnili svoje misionárske povinnosti. Ak Spasiteľ vykrvácal na Kalvárii
aj za bludárov a neveriacich, ich osud si teda zasluhuje nasa-denie aj našich
posledných síl.