1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Po páde hneď zase povstať!
Rozjímanie nad Kristovým zmŕtvychvstaním nech vzbudí aj v tebe toto rozhodnutie:
po každom páde zaraz znova vstať. Keď na nejakej ceste spadneš raz, alebo
dokonca viackrát, iste nezostaneš ležať. Tak rýchlo ako len môžeš, zdvihneš sa
a pokračuješ vo svojej chôdzi. Veď len tak dôjdeš k cieľu.
Rob to aj v duchovnom živote presne tak isto. Ak si upadol do nejakej chyby,
zdvihni sa hneď s ľútosťou alebo ak je to potrebné, prijatím sviatosti pokánia.
Svätosť nespočíva v úplnej bezhriešnosti, ale v energickom boji proti hriechu,
bez toho, aby človek stratil odvahu.

2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

Nezávisieť na ničom pozemskom!
Ježiš vystupuje do neba. Tým necháva zem pod sebou. Takto sa musí každý,
kto baží po živom Bohu, odlúčiť od stvorených vecí. Tým pravdaže nechceme
povedať, že kresťan nesmie mimo Boha nič milovať. Nie, ale nesmie milovať nezriadeným
spôsobom, teda tak, aby to brzdilo jeho výstup k Bohu. Nesmie sa
to stať prekážkou pre jeho lásku k Najvyššiemu, nesmie to stáť v ceste jeho oddanosti.
Všetky stvorenia majú a smú byťlen stupienkami k Bohu. Človek ich smie používať,
ale nesmie pri nich ostať stáť. Boh najprv! Boh predovšetkým! Boh nadovšetko!
Drž sa hesla: Nebyť príliš pripútaný k ničomu pozemskému!

3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Nasledovať vnuknutia Ducha Svätého!
Ak s dôverou vzývaš Ducha Svätého, príde celkom iste, alebo povedzme
presnejšie, účinkuje silnejšie ako doteraz v tvojom vnútri. Keby si ho však neposlúchal,
načo ho potom voláš?
Múdrosť a láska sama, chce prevziať riadenie tvojej duše. Ty ale musíš vyhovieť
jeho vnuknutiam, lebo tieto vnuknutia sledujú jeden cieľ: zničiť tvoje sebectvo.
To bude od teba vyžadovať veľké sebazaprenie. Sprav všetko, čo on od teba
požaduje, nech ťa to stojí, čo chce! Na tom totiž nielen veľa, ale všetko záleží.

4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

Pamätaj na smrť!
Mária skončila svoju pozemskú cestu. A jej Syn vzal si Matku do neba.
Aj ty zomrieš. Pre teba bude smrť bránou do večnosti. Je dobre, ak na to nielen
často myslíš, ale ak si to aj berieš k srdcu. Nič nemôže byť spasiteľnejšie, ako
často a živo si dôrazne stavať pred oči svoju smrť. Tým sa zľakneš pred hriechom,
odpútaš sa od pozemských vecí a ustavične budeš rásť v horlivosti.
Predovšetkým sa spytuj sám seba: čo si budem želať na smrteľnej posteli?
Ako som mal žiť? Podľa toho si potom zariaď svoj terajší život. Teda: Pamätaj
na smrť!

5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Odvážne ísť vpred! Večná odmena ťa volá!
Mária chcela a znášala aj tie najťažšie obety. Dokázala obstáť v každej skúške.
Preto sa jej aj dostalo korunovania v nebi.
Dokonalosť vyžaduje prácu, námahu i utrpenie. Na ceste k dokonalosti
ťa stretajú nebezpečenstvá a námahy. Máš predsa odvahu na výstup!
Kto dúfa, že dosiahne vysokú cenu, môže veľa dokázať a veľa zniesť.
Aká cena by sa však mohla rovnať s tou nádhernou, nepominuteľnou korunou,
čo ťa čaká?
Len odvahu! Len vpred! Opretý o milosť Božiu, buď skôr odvážny
ako bojazlivý! Večná odmena ťa čaká!