1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Najprv smrť sebectva, potom vzkriesenie k svätému životu.
O vzkriesení možno hovoriť len vtedy, keď niekto predtým zomrel
ako to bolo u Ježiša.
Podobne bezpodmienečným predpokladom toho, aby niekto povstal
k svätému životu, je prekonanie egoizmu. Čímže sa človek najviac zapodieva?
Sám sebou. Toto krútenie okolo seba samého môže byť odstavené jedinou mocou,
ktorou je láska. Potom sa duša od “JA” obracia k “TY”. Len potom budeš
môcť rozhodne prekonať sebectvo.
Rovnako len vrúcna a dôverná láska k Bohu ťa môže urobiť nezištným
a nezištnosť potom vedie k svätosti.

2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

Najprv súlad s Bohom, potom nebo na zemi.
Zaiste nič na tomto svete nemožno porovnať s blaženosťou, čo vládne
len v nebi, do ktorého vstúpil Ježiš. A predsa je pravdou, že pre spravodlivých
nebo začína už tu na zemi. Kto totiž nehľadá nič iné ako Božiu
vôľu, kto nič tak nemiluje ako jeho, ten má vždy a všade to, čo si želá Boh.
To poskytuje pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie. To dáva vznik radosti, ktorá
je celkom vnútorná. To darúva pokoj, čo je nevysloviteľný.
Toto nebo je ti už teraz otvorené. Ale môžeš do neho vstúpiť
len cez bránu súladu s Božou vôľou.

3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Najprv Duch Turíc, potom hrdinská čnosť.
Že je to tak, vidíme to jasne zo správania apoštolov. Pred zoslaním Ducha
Svätého boli slabí, bojazliví a sotva činní. Potom však boli silní, odvážni
a horliví.
Ako pobirmovanému ti nastáva povinnosť byť dospelým kresťanom,
čo však nie je možné bez pestovania hrdinských čností. Potrebuješ Ducha
Turíc, to znamená, silné účinkovanie darov Ducha Svätého. Toto
účinkovanie sa však dostaví len vtedy, keď budeš celkom žiť z lásky
k Bohu, keď budeš pestovať vnútornú modlitbu a keď sa dáš viesť vnuknutiami
Ducha Božieho. Potom ťa bude oduševňovať Duch Turíc.
Len on ťa urobí schopným hrdinských čností.

4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

Najprv ako Mária siať, potom ako Mária žať.
Netúžiš po podobnom prijatí v nebi ako Mária? Nezabúdaj teda:
“Čo človek seje, to bude aj žať”. Teraz je čas sejby, nie žatvy. Len ak budeš podľa
Máriinho príkladu bohato rozsievať semeno svätých myšlienok, dorých slov a bohumilých
skutkov, len potom môže vyrásť ovocie večného trvania.
Vyplej preto z duše všetky zlé myšlienky a nasaď tam sväté. Vyplej neužitočné
a prázdne slová a nasaď tam dobré. Vyplej zlé skutky a nasaď tam bohumilé. Takto
buď celkom upriamený na semená dobra, ba buď sám semenom! Keď budeš
ako Mária siať, budeš ako Mária aj žať.

5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Najprv vytrvalo bojovať, potom prijať korunu.
Čuduješ sa znova a znova rozličným ťažkostiam, ktoré ťa stretajú. Prečo? Trápenia,
opustenosť, roztržitosť, nepochopenie, sú pre teba celkom nevyhnutne
potrebné, aby si v boji spevnel a v láske sa osvedčil.
Keď veríš, že Boh je prítomný aj keď ho nevidíš, dôveruj mu, hoci ťa chytá
úzkosť. Miluješ ho, hoci ťa ponára do trpkosti. Hoci sa už všetko okolo
teba zdá byť márne, vytrváš vo svojej modlitbe, hoci ťa sužujú roztržitosti,
si stále verný, hoci sa ti pridávajú pokušenia - potom práve týmto vytrvalým bojom
si získavaš korunu života.