1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

Podľa Máriinho príkladu uctievaj si anjela, ktorý je stále pri tebe.
K Márii bol poslaný archanjel Gabriel. Ona ho prijíma plná bázne, pokorne, oddane.
Ochotne ho počúva. Aj tebe je pridelený jeden z najmocnejších nebeských
duchov ako stály sprievodca v tvojom živote.
Pozri sa: On prináša tvoje modlitby a tvoje skutky k Bohu. Chráni čistotu
tvojej duše pred všetkým, čo sa nepáči Bohu. Povzbudzuje ťa v utrpení.
Schvaľuje tvoje rozhodnutia, ktoré sú správne podľa svedomia. Karhá
ťa a vyčíta ti tvoje chyby, chce ťa stvárňovať podľa Božieho Srdca.
Bude mať úspech? Celkom určite áno, keď ho budeš nielen vrúcne uctievať,
ale aj verne nasledovať.

2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Podľa príkladu Márie a Alžbety hovor len to, čo je hodnotné.
Všetko, čo nám zaznačuje Sväté písmo o správaní sa týchto dvoch žien, svedčí o
ich nábožnom charaktere. Tu sa nekrútilo všetko okolo reprodukovania svetských
novostí a vôbec nie okolo rečía nedostatkov druhých, ale Mária s Alžbetou boli
plné toho, čo je Božie, a preto sa nezaoberajú len každodennými starosťami.
Porovnaj to s povrchnosťou a prázdnotou toľkej výmeny myšlienok!
Načo toľko rečí? Prečo tak málo obsažných rozhovorov? Teda, viac rečí
o Bohu a bude samozrejme aj viac takých rozhovorov ako mala Mária
s Alžbetou.

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Podľa príkladu pastierov buď jednoduchý, veriaci a zbožný.
Tí chlapi sú jednoduchí, nepatria k vzdelancom, ale sú maličkí v zmysle evanjelia.
Prejavujú sa ako veriaci. Nehundrali medzi sebou na anjelské posolstvo.
Sú zbožní, lebo “chválili a velebili Boha” ako hovorí o nich Písmo.
Aj ty máš byť jednoduchý, veriaci a zbožný. Obdivuhodná jednoduchosť pastierov
môže byť aj pre teba príkladom.

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

Podľa Simeonovho príkladu prijmi Spasiteľa.
Plný radosti a lásky prijíma svätý starec Ježiša. A predsa sa nezmôže
na viac ako vziať ho do náručia.
Ty ho môžeš pri svätom prijímaní prijať celého a úplne. O čo viac môže byť tvoja
duša preplnená prekypujúcou radosťou, lebo ty ideš k Svetlu, Láske, k Životu. On
je tvojím Lekárom, ktorý ťa lieči, tvojim Priateľom, ktorý ťa volá, tvojim Bohom,
ktorý sa s tebou spája. Prejavuje ti svoju dôveru, dáva ti svoje srdce, svoju dušu,
áno, dáva ti seba samého, dáva ti všetko.
Uvedom si, že pri svätom prijímaní prijímaš najvzácnejšiu návštevu, akú len vôbec
môžeš prijať.

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Podľa príkladu svätej Rodiny, pestuj opravdivého rodinného ducha.
Aké milé, radostné a harmonické spolunažívanie vidíme medzi troma svätými
osobami v Nazarete! Tam nebolo sebectva, závisti, hnevu, nelásky a rozladenia.
Všetko, čo tak ľahko narušuje ovzdušie spoločenstva, to všetko bolo cudzie svätej
Rodine. Oveľa viac jej bolo domáckym to, čo robí rodinu rajom: úctivá nežnosť,
vzájomná dôvera, stála ochota pomáhať, jemná ohľaduplnosť, blahodarný pokoj,
láskyplná úslužnosť.
Je tento duch Nazareta v tebe? Pestuješ ho najmä vtedy, keď to ostatní členovia
rodiny nerobia.