1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

 Uvažuj: Veľký piatok sa pominie, Veľká noc ostáva naveky vekov.
Ježišovo utrpenie bolo hrozné! Teraz však, pretože vstal z mŕtvych, všetka
ťarcha je navždy za ním. Jeho radosť, jeho šťastie, jeho blaženosť nebude mať
už konca.
Podobne je to u teba. Nejeden kríž, čo ťa stíha je trpký, tvrdý a tlačí.
Ale myslí na to: Neodvratne pominie. Ak ho nesieš dobre - to je pravdaže nutné,
-vedie ťa k tej veľkonočnej radosti, ktorá sa už nikdy neskončí. Vždy znova by si
si mal pripomínať: Utrpenie pominie, ale nikdy neskončí radosť, ktorú prináša
trpezlivo znášané utrpenie. Áno, tvoja Veľká noc potrvá naveky. Prečo teda
nebyť veselý?

2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

Uvažuj: Radosti neba sú nevýslovné.
Kristovo nanebovstúpenie ti chce pripomenúť túto pravdu. Ak vojdeš
do neba aj ty, - v čo chceme dúfať - skúsiš správnosť slov Písma: “Ani oko nevidelo,
ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým,
ktorí ho milujú”.(1 Kor 2,9) Tam budeš ustavične hľadieť na tvár Trojjediného
Boha. Tam budeš napájaný prúdmi slastí! Tam sa ti odhalia nespočetné tajomstvá.
Tam budeš oslobodený od každého zla. Tam ťa bude milovať každý najvyššou
mierou. Ach, ako ešte môžeš milovať zem, keď pozoruješ nebo?

3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Uvažuj: Koho napĺňa Duch svätý, má všetko dobro, na aké len možno
pomyslieť.
Tým sa, pravda, myslí plnosť Ducha Božieho, ktorý sa celkom zmocní duše.
Aký nádherný život! Čo by ti ešte potom mohlo chýbať? Potrebuješ poznanie?
Dáva ti pravú múdrosť. Potrebuješ odvahu alebo rozhodnosť? Dáva ti silu.
Nezištnú oddanosť? Dáva ti lásku. Múdrosť alebo zbožnosť? Dáva ti plnosť svojich
siedmych darov. Nebude ti chýbať nič, celkom nič, čo potrebuješ k milostiam
alebo čnostiam.
S Duchom Svätým máš naozaj všetko mysliteľné dobro.

4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

Uvažuj: Aké šťastie je mať Matku v nebi.
Tvoja matka doma je dobrotivá, Mária je dobrotivejšia. Tvoja matka
je múdra, Mária je múdrejšia. Tvoja matka je asi ustarostená o teba, Mária
je viac ustarostená. Tvoja matka je asi milá, Mária je láskavejšia. Tvoja matka je asi
dobrá, Mária je lepšia.
Po každej stránke tvoja nebeská Matka ďaleko predstihuje tvoju pozemskú
matku. Vedieť, že v nebi máme takú vynikajúcu matku, či to pre teba neznamená
šťastie, aké nemá páru? Napriek tomu, že vstúpila do večnej blaženosti,
je ti blízko. Ostávaj aj ty pri nej celkom blízko.

5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Uvažuj: Cesta ku korunovácii: obyčajné veci konať neobyčajne dobre.
Stala sa Mária svätou na inej ceste? Vykonávala mimoriadne skutky? Zjavne
nie! Ale plnila všetky svoje denné povinnosti čo najlepšie. To ju viedlo
k tej jedinečnej svätosti, ktorú obdivujeme na nej a ktorú Boh vyznačil
jej korunovaním.
Ani ty nemusíš robiť nič neobyčajného, aby si dosiahol dokonalosť.
Len si plň svoje rozličné povinnosti z čistej lásky k Bohu! Nevyžaduje
to bezpodmienečne veľké skutky pokánia, mesiace trvalého pôstu alebo celé
hodiny modlitby. Treba len obetavú lásku, z ktorej to, čo máš robiť, urobíš čo
najdokonalejšie. Potom pôjdeš v ústrety svojej korunovácii.