1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

Aj teraz si ešte vlažný?
Pozri sa na neho - “muža bolesti!“ Zohnutý pod bremenom cudzích hriechov,
s dušou plnou úzkosti, uvrhnutý do ozajstného smrteľného zápasu, skropený
krvou - obraz biedy!
Krvou sa potiaci Vykupiteľ pozerá na teba. Jedna jediná otázka je v jeho pohľade,
ale hlboká a prenikavá: Aj teraz si ešte vlažný? Kiež by sa potom aj o tebe mohlo
oznámiť ako o Petrovi: „On vyšiel von a horko zaplakal“. Kiežby s tým prišla hodina
obrátenia, v ktorej sa vzdáš svojich obľúbených sklonov a v obetiach budeš
nasledovať Ježiša! Ako by ho to potešilo.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

Aj teraz sa ešte zdráhaš obetovať?
Môžeš sa ešte aj teraz dať do bedákania a kritizovania, keď máš pred očami hrozné
Ježišovo bičovanie, keď ho súčasne spolus ním prežívaš, keďťa hlboko zasahuje
ťarcha a veľkosť zlého zaobchádzania , keď vieš, že láska k tebe je príčinou
tejto krvavej drámy ... ?
Ešte teraz môžeš byť úzkostlivý? Ešte vždy si neprenikol do Ježišovho utrpenia
pri stĺpe bičovania! Ak sa to však už stalo, potom už nemôžeš byť takým, akým
si bol doteraz.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Aj teraz si ešte precitlivelý?
Pozerať sa na muky korunovania tŕním, pozerať na tú nesmiernu trýzeň, vidieť
prúdiť túto svätú krv, a to za najhoršieho posmechu! To už skutočne nemôžeš
byť úzkostlivým.
To predsa neurobíš Tŕním Korunovanému! On sa zvíja v bolestiach
pre teba a ty sa vzpieraš pri najmenšej mrzutosti? On berie pre teba
to najťažšie na seba a ty mu chceš svojou pýchou zasadiť nové rany? Nie! Preč
so všetkou prílišnou zameranosťou na seba! Daj konečne miesto láske! Neboj sa
prijať aj nejakú nepríjemnosť! Urob z toho zakaždým obetný dar!

4. Ktorý pre nás kríž niesol.

Aj teraz si ešte netrpezlivý?
Ježiš znáša nevýslovné námahy nesenia kríža. Ale ani stopu netrpezlivosti
nemožno u neho objaviť.
Ako je to u teba? Tak rýchlo strácaš pokoj, tak ľahko ťa pochytí hnev, taká
nepatrná je tvoja vytrvalosť, také blízke ti je žalovať sa. Utrpenie krížovej cesty
je teda pre teba daromné? Nevnímaš jeho dôraznu výzvu k trpezlivosti?
Dúfajme, že to nie je tak, veď trpezlivosť dáva silu, trpezlivosť posväcuje,
trpezlivosť vedie do raja. Keď teda nie si schopný byť trpezlivým z vlastnej vôle,
aspoň napodobňuj trpezlivého Božieho Baránka.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Aj teraz si ešte bez lásky?
Bez lásky - napriek Ježišovmu hroznému pribíjaniu a jeho zomieraniu
na dreve múk? Bez lásky - napriek všetkým jeho bolestiam, čo vytrpel
za teba? Bolestiam, ktoré nemôže reprodukovať nijaký jazyk alebo pero?
Na Golgote pod krížom sa rodí tá najšľachetnejšia pravá láska,
nad ktorú väčšej niet. Láska, ktorá túži po tom, aby s Ježišom zdieľala žiaľ
a potupu. Vykupiteľovej láske odpovedá láskou ku krížu. Na Golgote pochopíš,
že: “Láska nedáva len niečo - Láska dáva seba samú!”