1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

 “Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.”(Gal 2,20)
Ako kresťan nie si len ty, ale si aj kúsok Krista. Je to dôsledok nášho začlenenia
do tajomného tela Syna Božieho. V tebe chce pokračovať svoj život. Tvojou pre
vládajúcou myšlienkou by preto malo byť vždy viac sa stávať Ježišom Kristom.
Ale to znamená Ježiša klásť namiesto svojho vlastného ja. Chce sa aj naďalej
modliť v tebe. Chce v tebe ďalej trpieť. Chce
v tebe ďalej milovať. Chce sa v tebe ďalej obetovať.
Preto musíš na seba úplne zabudnúť a opustiť seba, aby si dal Ježišovi plný
priestor. Len potom môže On v tebe myslieť, chcieť a cítiť. To znamená: viesť
život vzkriesenia.

2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

“ Idem vám pripraviť miesto.”
Na istom mieste je duchaplný nápis: “Všetko je prechod k domovu.” Áno, tak je
to! Ježiš po svojom pozemskom živote vstúpil do svätyne neba. Tam pripravil
miesto aj tebe, lebo chce, aby si bol večne tam, kde je On.
Akú veľkú hodnotu má tento nebeský príbytok! Chceš ho teda tiež
zaujať a mať ho navždy? Nebuď si taký istý sám sebou! Môžeš toto miesto
i prepásť, niekto druhý ťa môže predbehnúť. Jedno nech ti je rozhodne
jasné: tento poklad, vzácna perla sa dá získať len s veľkou námahou
a sebapremáhaním.

3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

“Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho!”
Ak dáme tieto slová Písma do súvislosti s tým, z čoho sú vzaté, potom z toho
vyplýva, že je to varovanie pred neláskou. To je bez všetkého zrozumiteľné.
Pretože Duch Svätý je láska, nič ho tak nezarmúti ako neláskavé správanie. Také
správanie začína už tam, kde niekto koná skutky lásky bez opravdivej lásky.
Predovšetkým však tam, kde sa duša prenecháva namiesto láske jej opaku,
rôznym náruživostiam.
Duch Svätý chce, aby si bol účastný na jeho hlbokej vnútornej láske
a aby aj On potom mohol byť v tebe účinný. Nezarmucuj ho preto! Vyhýbaj
sa každej neláske!

4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

 “ Hľadajte to, čo je hore.”
Prijímaj ako Mária božské sviatosti pokiaľ možno v najlepšom stave milosti.
Túž ako Mária, nie po pozemských ničotách, ale po nepominuteľnej čnosti. Oddávaj
sa ako Mária vnútornej modlitbe, veď táto pozdvihuje nad túto zem.
Buď ako Mária dychtivý po večne platnom Božom slove. Uvoľni ako
Mária vo svojom srdci prvé miesto pre Božie hodnoty. Keď si takto ako
Mária upriamený na nebeské a nepominuteľné veci, hľadáš naozaj to,
čo je hore. Potom Pán aj teba ako Máriu, prijme raz do kráľovstva svojej nádhery.

5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

“ Syn človeka odplatí každému podľa jeho skutkov.”
Máriu už kráľovsky odmenil. Pretože bola taká bohatá na dobré skutky, bola aj
odplata taká bohatá. Preto bola korunovaná na Kráľovnú nad všetkým stvorenstvom.
Čo sa teba týka, vedz: Čím viac dobrého urobíš, tým viac ťa Boh odmení. Čím
nezištnejšie pri tom konáš, tým bohatšia odplata. Čím viac premáhania ťa stojí
dobrý skutok, tým väčšia tvoja odmena. Čím vrúcnejšia tvoja láska k Bohu, tým
lepšia hodnota dokonalého dobra. A jedno je isté: Boh sa vo veľkodušnosti nedá
predstihnúť. Vidíš to na Máriinom správaní.