1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

 

 Privtelenie ku Kristovi uskutočnené prostredníctvom krstu sa neustále obnovuje

 a posilňuje účasťou na eucharistickej obete, predovšetkým plnou účasťou na nej,

 ktorá sa dosahuje pri svätom prijímaní. Môžeme povedať, že nielen každý z nás

 prijíma Krista, ale že aj Kristus prijíma každého z nás. Uzatvára s nami priateľstvo:

 "Ste mojimi priateľmi". My totiž žijeme vďaka nemu: "Ten, čo mňa je, bude žiť

 zo mňa". V eucharistickom spoločenstve sa vznešeným spôsobom uskutočňuje

 vzájomné "prebývanie" Krista a jeho učeníka: "Ostaňte vo mne a ja vo vás".

 

 2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
 

 Ak je Eucharistia tajomstvom viery, ktorá natoľko prevyšuje náš intelekt, že nás

 núti plne sa odovzdať Božiemu slovu, nikto nám nemôže byť v podobnom postoji

 takou pevnou oporou a vodkyňou ako Mária. Naše opakovanie Kristovho gesta pri

 Poslednej večeri pri napĺňaní jeho poslania: "Toto robte na moju pamiatku!" sa

 zároveň stáva prijatím Máriinho pozvania, aby sme ho bez váhania poslúchli:

 "Urobte všetko, čo vám povie!" Materinskou starostlivosťou, ktorú Mária prejavila 

 na svadbe v Káne Galilejskej, akoby nám hovorila: "Neváhajte, dôverujte slovám

 môjho Syna. On, ktorý bol schopný premeniť vodu na víno, je rovnako schopný

 učiniť z chleba a vína svoje telo a svoju krv, odovzdávajúc  v tomto tajomstve veriacim

 živú pamiatku svojej Paschy, aby sa tak pre nich stal chlebom života."

 

 3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
 

 Existuje mnoho problémov, ktoré zatemňujú horizont našich čias.

 Stačí pomyslieť na nástojčivú potrebu pracovať pre vec mieru, klásť do vzťahov medzi

 národmi solídne predpoklady spravodlivosti a solidarity, brániť ľudský život od jeho

 počatia až po prorodzený koniec. A čo povedať o toľkých protirečeniach "globalizovaného"

 sveta, kde - zdá sa - slabí, malí najchudobnejší majú len malú nádej? To je svet,

 v ktorom musí zažiariť kresťanská nádej! Aj preto chcel Pán zostať s nami v Eucharistii,

 vpisujúc do tejto jeho obetnej a spoluúčastnej prítomnosti prísľub ľudstva obnoveného  

 jeho láskou.  

 

 4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

 

 Zo svojej povahy Eucharistia je centrom zasväteného života - osobného i v

 spoločenstve. Je každodenným viatikom a prameňom duchovnosti jednotlivca i

 celého spoločenstva. Každá zasvätená osoba je povolaná, aby v nej prežívalo

 Kristovo veľkonočné tajomstvo, zjednocujúc sa s ním v obete vlastného života

 Otcovi prostredníctvom Svätého Ducha. Horlivá a dlhotrvajúca adorácia Krista,

 prítomného v Eucharistii, istým spôsobom umožňuje okúsiť to, čo prežil Peter

 počas premenenia: "Dobré nám je tu." Slávením tajomstva Kristovho tela a krvi

 posilňuje sa a vzrastá jednota a vzájomná láska tých, ktorí zasvätili svoj život Bohu.

 

 5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

 

 Úcta, ktorú vzdávame Eucharistii mimo svätej omše, je neoceniteľnou hodnotou

 v živote Cirkvi. Takáto úcta je úzko spojená so slávením eucharistickej obety. Kristova

 prítomnosť pod eucharistickým spôsobom uchovávaným po svätej omši - ktorá

 pretrváva, pokiaľ sa zachovávajú spôsoby chleba a vína - pochádza zo slávenia tejto

 obety a vedie k sviatostnému i duchovnému spoločenstvu. Je úlohou pastierov, aby

 povzbudzovali, aj osobným príkladom, eucharistický kult, zvlášť vystavenie

 Najsvätejšej sviatosti ako aj spočinutie v adorácii pred Kristom prítomným pod

 eucharistickým spôsobom. Je krásne keď môžeme spočinúť na Ježišovej hrudi

 ako milovaný učeník a nechať sa preniknúť nekonečnou láskou jeho Srdca.

 Ak má dnešné kresťanstvo charakterizovať predovšetkým "umenie modlitby"

 ako potom necítiť novú potrebu dlhšie sa utiahnuť v duchovnom rozhovore, v tichej

 adorácii, v postoji lásky pred Kristom, prítomným v Najsvätejšej sviatosti? Koľkokrát,

 moji milí bratia a sestry, som mal túto skúsenosť a načerpal som z nej silu,

 potechu a podporu.