1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

   Kde je čistota a pokora spolu, tam Boh zjavuje svoje tajomstvá.

   Vidíme to na Márii. Hlboké tajomstvo vtelenia Boha nebolo oznámené

   najprv zákonníkom, ani veľkým tohto sveta, ale jednoduchému dievčaťu,

   ktoré sa vyznačovalo čistým srdcom a pokornou mysľou. Aké sú

   odlišné Božie meradlá od ľudských! Aj dnes dáva Pán najhlbšie nazeranie

   do svojich tajomstiev dušiam, ktoré sa usilujú o čistotu a pokoru srdca.

   Nepremeškaj túto cestu! Je to jediná cesta, čo vedie k múdrosti

   nesmierne predstihujúcej všetko ľudské poznanie.

 

   2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

   Kde prichádza Mária, tam účinkuje milosť Božia. Mária ešte iba

   prichádza  a už je Alžbeta naplnená Duchom Svätým a svätý Ján

   je posvätený v lone matky. Skutočne, ona je sprostredkovateľkou milostí.

   Dnes práve tak, ako vtedy. Preto sa primkni čím bližšie k Márii.

   Nutne potrebuješ milosť Božiu, a to nielen pre seba. Čím hlbšie

   si totiž zjednotený s Bohom, tým viac milostí vyžaruješ do svojho okolia.

   A to je veľmi potrebné!

 

   3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

   Keď chce duša uskutočňovať "Slávu Božiu", musí mať pritom dobrý úmysel.

   Anjeli na betlehemských nivách ohlasovali velebným spevom Slávu Božiu.

   Aj my sa nemáme starať o nič iné, len o oslavu Najvyššieho.

   Ak sa chceš vydať týmto smerom, dbaj na to, aby každá modlitba, každá

   tvoja práca, každé tvoje utrpenie bolo skutočne také, aby sa páčilo Bohu.

   Pán nečaká od teba svetoborné skutky, ani veľkolepé úspechy, ale čaká,

   že konáš a budeš konať všetko tak, aby si si ho uctil. To je v jeho očiach

   krajne dôležité. Malo by to byť dôležité aj v tvojich očiach.

 

   4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

   Kde je pravé nasledovanie Spasiteľa, tam sa stáva kresťan znamením,

   ktorému budú odporovať. O Vykupiteľovi samom predpovedá Simeon:

    "On je ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať" (Lk 2,34).

   Môže sa učeníkovi lepšie vodiť? "Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi,

   budú prenasledovaní" (2Tim 3,12) hovorí Písmo sväté. Podľa toho môžeš

   aj ty poznať, či si tým, čím máš byť podľa Božích zámerov. Tvoju horlivosť môže

   totiž nie jeden pociťovať ako výčitku. A predsa sa to nedá zmeniť.

   My sa nijako nemôžeme riadiť podľa tých, ktorí sa nechcú polepšiť a nechcú ani,

   aby sa polepšili iní. My sa riadime podľa Božieho Syna. On jediný je smerodajný.

 

   5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

   Aj keď je veľké utrpenie, ale pritom je čisté svedomie, všetko sa dá zniesť.

   Bezpochyby, Mária ťažko trpela stratou Ježiša, ale pretože si nemusela

   robiť výčitky, mohla utrpenie zvládať. Neskúsili sme už aj my všetci niečo 

   podobné? Zaiste, zármutok nás môže veľmi zasiahnúť.

   Ale keď máme čisté svedomie, Boh nám pomôže zvládnuť aj to najťažšie

   utrpenie, lebo sme s ním živo a hlboko spojení. Preto sa staraj za každú

   cenu o čisté svedomie.