1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

      Viac radosti!

      Od smrti, diabla a hriechu nás vykúpil Zmŕtvychvstalý. Od smrti. Nemusíme

      teda zomrieť? Ba veru áno! Od diabla. Nemám už preto nič do činenia so

      satanovými nástrahami? Ba veru áno! Od hriechu. Nemôžem teda už zhrešiť?

      Ba veru áno! Ale teraz, po Kristovom zmŕtvychvstaní, mocou jeho milosti,

      smrť je pre nás radostnou cestou domov, do večného života. Teraz vládzeme

      skôr zabrániť intrigám zlého nepriateľa. Teraz môžeme ľachšie premôcť

      hriech. Nemá to zväčšovať našu radosť? Čaká nás predsa úplné vykúpenie

      v Božej nádhere. Tam už niet smrti, diaboldkých nástrah, možnosti hrešiť...

      Preto sa raduj!

 

      2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

      Viac túžby!

      Duša, ktorá túži po Bohu a nebeských veciach, bude vždy hlbšie vnikať

      do tajomstiev Božej lásky. Túžba zaháňa totiž prekážky zjednotenia s Bohom.

      Túžba otvára brány pre účinkovanie Pánovej milosti. Túžba je už hlasom lásky.

      Túžba zasahuje Božské Srdce. Túžba ťa udomácňuje v tom, čo je večné.

      Túžba ak je pravá, vedie k bohumilým skutkom. Ak aj ináč nevládzeš niečo dobrého

      urobiť, jedno ti ostáva: žiadať si to, čo je Božie - byť dušou, ktorá túži.

 

      3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

      Viac apoštolského ducha!

      Bol to Duch Svätý, ktorý z apoštolov urobil neohrozených misionárov. Duch

      Svätý je ten, ktorý, nemajúc sebe rovného, aj v tebe môže rozvinúť horlivosť

      za duše. Chce urobiť z teba dušu, ktorá žije z plnosti Božej vrúcnosti, aby rozširovala

      svoj nadprirodzený vplyv na veriacich, neveriacich i pochybujúcich. Chce vzbudiť v tebe

      odvahu k obetiam za spásu nesmrteľných duší, odvahu, ktorá sa ešte viac vzmáha

      prekonávaním prichádzajúcich ťažkostí. Chce v tebe roznietiť horlivosť za dobré diela

      každého druhu. Oddávaj sa denne týmto mocným prúdom Ducha Svätého bez výhrady,

      až budeš samým ohňom pre prácu vo vinici Pánovej!

 

       4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

       Viac lásky k Panne Márii!

       Prečo? Je Božou vôľou, aby Mária posväcovala duše. Preto sa musíš obracať na ňu.

       Poznáš dieťa, ktoré nemiluje svoju matku? Mária je skutočne našou Matkou. Ba viac,

       ona je sprostredkovateľkou všetkých milostí. Vari niečo potrebuješ viac ako Božiu milosť?

       Ako často skusuješ svoju slabosť a úbohosť! Ale kto viac potrebuje matku, ako "maličkí"?

       Tvoje časté zlyhanie ťa napomína, aby si veľmi vrúcne uctieval Pannu Máriu, útočište hriešnikov!

       Veď ona zastáva úrad milosrdenstva. Boh prijal Máriu do neba. Ty ju prijmi do svojho srdca.

 

      5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

      Viac veľkodušnosti!

      Na to, aby bola korunovaná, potrebovala Mária za svojho života veľkodušné zmýšľanie.

      Ty sa bez neho taktiež nebudeš môcť zaobísť. Nijako nebudeš ušetrený od toho, aby

      si nepremáhal prekážky, neznášal nepríjemností, nezápasil so zvrátenými sklonmi,

      nevystal skúšky. Toho sú pohodlnosť a zbabelosť neschopné, iba veľkodušnosť to dokáže.

      Veľkodušnosť, čo nehľadí na rany, ktoré si z boja človek odnáša, ktorá s dôverou v Máriinu

      pomoc statočne a s odvážnou mysľou kráča priamou cestou povinností a čnosti, ktorej slovo

      "nemožné" nie je kresťanským slovom. Nasleduj teda Máriu v jej veľkodušnosti.