1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

   Len nezmalomyseľnieť, veď zmŕtvychvstalému je daná všetka moc.

   Ježiš slávne vstal z mŕtvych. Mohutný dôkaz jeho Božstva.

   Dôkaz toho, že mu bola daná všetka moc na nebi i na zemi.

   Ty chceš byť ešte malomyseľný? Prečo? Pre svoje chyby?-

   Môže ti ich odpustiť. Pre vonkajšie ťažkosti? - Môže ich odstrániť.

   Pre vnútorné búrky? - Môže ich utíšiť. Pre súd, čo príde? - Môže ťa uspokojiť.

   Nemôžeš sa dostať do takej núdze, z ktorej by ti nemohol pomôcť.

   Nemôže ťa postihnúť nijaký zármutok, od ktorého by ťa nevládal oslobodiť.

   Nič zlého sa ti nemôže stáť, čo by On nepripustil alebo nedovolil.

   Teda preč s každou malomyseľnosťou!

 

 2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

   Nevenovať sa práci celkom, lebo srdce má byť u Boha.

   „Hore srdcia! Volá nás tajomstvo Kristovho Nanebovstúpenia.“

   Toto motto platí aj pre tvoju činnosť. Áno, tam je to zvlášť potrebné.

   Veď modlitba má preniknúť a oplodňovať všetku tvoju prácu.

   Má byť pre ňu podnetom, aby si prácu začínal vo vedomom spojení

   s Bohom. Má byť dušou všetkých činností, aby si prácou, pokiaľ je to možné,

   zachoval spoločenstvo s Bohom. Má ti udeľovať svetlo, aby si poznal

   vysokú hodnotu bohumilej práce. Má ti sprostredkovať silu, aby si

   ľahšie premáhal námahy práce. Má v tebe posilňovať presvedčenie,

   že viac záleží na tvojej vnútornej dokonalosti ako na tvojich vonkajších skutkoch.

   Teda: hore srdcia!

 

 3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

    Nepozerajme sa na všetko čierno, veď máme Ducha Svätého.

    Pesimisti nevymierajú. To je isté. V našich radoch by vlastne ani nemali byť.

    Títo ľudia, čo vždy očakávajú len najhoršie, čo jednostranne vidia len

    ťažkosti života, čo nevychádzajú zo strachu a úzkosti, tí sa ešte nič nenaučili

    v škole Ducha Svätého. Nestávajme sa im podobnými! Žime skôr z troch

    Božských čností, tak to chce Duch Svätý. Skalopevná viera, neotrasiteľná nádej a,

    nesmierna láska nemôže pripustiť vznik pesimizmu. S človekom, ktorý pevne

    dúfa, ktorý vrúcne miluje je Duch Pánov.
 

 4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

   Nemudruj a nesužuj sa, veď Matka sa stará.

   Milý Pán Boh pozdvihol Máriu do neba. To však neznamená, že odišla na míle ďaleko.

   Ó nie! V Bohu je s tebou úzko spojená. Ako tvoja Matka nemôže na teba

   zabudnúť, ani ťa nemôže opustiť. Okrem Boha nikto sa tak nestará o teba ako ona.

   Ochraňuje ťa pred nebezpečenstvami. Pomáha ti v tiesni. Posilňuje

   ťa v trápení. Je pri tebe v tvojich ťažkostiach. Radí ti v tvojej núdzi.

   Je tvojim útočišťom, keď si pochybil. Je tvojou nádejou, keď už nevidíš

   nijaké východisko. Prosí za teba u svojho Božského Syna.

   Nesužuj sa teda, stará sa o teba. Ty ju však vrúcne miluj.

 


 5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

   Len nebuďme prostrední, lebo nezískame korunu.

   Pre svoju horlivosť a zainteresovanosť bola Mária korunovaná

   za Kráľovnú neba i zeme. Aj teba čaká koruna. Ale môžeš ju aj prehrať: v prípade,

   že myslíš iba na prostredný, ale nie dokonalý život, ak zanedbáš rozhodnú snahu po

   vyššom, ak sa vyhýbaš svätému radikalizmu, ktorý Boh očakáva od teba,

   ak sa iba pýtaš, čo musíš robiť pre Boha, namiesto toho, čo pre neho môžeš

   urobiť, ak si svätosť iba želáš, miesto toho, aby si ju energicky chcel.

   Ak nechceš stratiť korunu, ktorá je pre teba pripravená, buď soľou zeme

   a svetlom sveta! Tým si však len vtedy, keď sa usiluješ s veľkou vážnosťou

   vybrať si a urobiť to, čo je pre teba dokonalejšie.